Solution in certification

Sertifikacija sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu na osnovu standard BS OHSAS 18001

Sertifikacija sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu na osnovu standard BS OHSAS 18001

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koji je u skladu sa zahtevima BS OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety management Sistems) predstavlja način na koji organizacija kontroliše rizike kroz menadžment procese. Osnovni cilj ovog sistema je da u organizaciji smanji povrede na radu i poboljša radne uslove.

Ispunjavanjem zahteva standarda, uspostavlja se sistem putem kojeg je moguće kontrolisati sprovođenje mera zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, postignutih učinaka, vraćanja ulaganja i definisanja neprekidne razvojne aktivnosti. Posebna pažnja se usmerava na određivanje stepena opasnosti na radnom mestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih.

Izdavanje Međunarodno priznatog sertifikata predstavlja potvrdu da organizacija svodi na minimum opasnost za zaposlene i za druga zainteresovana lica i obezbeđuje usaglašenost sa zvaničnim kontrolama.