Solution in certification

Dokaz primene sistema analiza opasnosti, kritične kontrolne tačke HACCP

Dokaz primene sistema analiza opasnosti, kritične kontrolne tačke HACCP

Metod analize opasnosti i kritične kontrolne tačke (Hazard Analysis Critical Control Point)  je najefikasniji, međunarodno priznat instrument za prevenciju bolesti koje su uzrokovane hranom i za postizanje bezbednosti hrane. Ima za cilj da osigura proizvodnju i promet zdravstveno sigurne hrane. Primenu HACCP sistema je propisala Direktiva Evropske unije o higijeni prehrambenih proizvoda i uredba o sprovođenju Zakona o hrani u Mađarskoj.

Sistem HACCP je jednostavan za primenu, omogućuje logičnu i racionalnu analizu rizika, identifikaciju opasnosti u svim fazama procesa proizvodnje i određuje mere za njihovu prevenciju i kontrolu.

Sertifikovani sistem je neophodno stalno održavati i nadgraditi, interno i eksterno nadzirati i korigovati kod promena.