Solution in certification

Sertifikacija Sistema menadžmenta energijom na osnovu standarda ISO 50001

Sertifikacija Sistema menadžmenta energijom na osnovu standarda ISO 50001

ISO 50001 ( Energy management systems – EnMS ) je novi međunarodni standard koji daje okvir za upravljanje energetskim izvorima i potrošnjom energije u organizacijama. Definiše zahteve u vezi sa uvođenjem i neprekidnim razvojem sistema upravljanja energijom i daje uputstva za njegovu primenu.

Cilj samog standarda je uspostavljanje sistema i procesa neophodnih za poboljšanje energetskih performansi, povećanje energetske efikasnosti i upravljanje proizvodnjom, potrošnjom i intezitetom potrošnje energije.

Standard je posebno interesantan za kompanije u oblasti industrijskih segmenata visokih energetskih potreba i za kompanije na koje se direktno odnose zakonski propisi o gasovima sa efektom staklene bašte”.

Uveden i sertifikovan sistem upravljanja energijom pomaže organizaciji u neprekidnom usklađivanju sa zahtevima, pružajući kupcima i zainteresovanim stranama dokaze o posvećenosti organizacije efikasnom i odgovornom upravljanju energijom.